Porady

WYKWITY – białe plamy

Aprobata techniczna dopuszcza możliwość wystąpienia na powierzchni kostek nalotów wapiennych (białych plam). Powstają one w wyniku szeregu skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Główną przyczyną powstania wykwitów jest karbonizacja wodorotlenku wapiennego powstającego w wyniku hydrolizy krzemianów wapiennych zawartych w cemencie. Proces chemiczny, któremu podlegają związki wapnia, nie kończy się po wystąpieniu wykwitów.

Pod wpływem działania warunków atmosferycznych, głownie CO2 z powietrza, początkowo nierozpuszczalny CaCO3 przechodzi stopniowo w rozpuszczalny wodorowęglan wapnia. Z powodu tej reakcji i w skutek opadów deszczu plamy po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Proces ten trwa maksymalnie dwa lata. Wykwity można usunąć z powierzchnia kostki, przez ich ługowanie niskoprocentowymi roztworami kwasów organicznych i nieorganicznych. Należy stwierdzić, że wykwity węglowe stanowią problem jedynie estetyczny i nie powodują one zmian destrukcyjnych w wyrobach z betonu.

 

Białe plamy na kostce